Pracovní pozice ve mlýnech, jejich charakteristika a řemeslné názvosloví

Při provozování mlýnů se vyskytovalo mnoho specifických pracovních pozic, označovaných až dodnes historickými názvy profesí. Projděme si nyní několik řemeslných výrazů, v mlynářství užívaných:

 

Výpočet výkonu toku, výběr použití různých vodních strojů a konečně i praktická stavba mlýnů do konce 19. století byla prací mlýnských specialistů, zpravidla zkušených mlynářů, tzv. sekerníků. Kromě znalostí mechaniky měli tito cenění specialisté i znalosti stavařské a tesařské, takže byli schopni s pomocníky mlýn postavit a uvést do chodu. S rozvojem techniky a přechodu od řemeslné výroby k výrobě průmyslového charakteru se stavbou mlýnů nutně začali zabývat inženýři stavitelé, strojaři a vodohodpodáři. Pozice sekerníků byla nejprve upravena v jakési termínové údržbáře, kteří se na mlýně zastavovali po určitém období a jeho provoz ladili a opravovali. Později tato specializace byla stále vzácnější a mlýnské opravárenství bylo specializováno obvykle podle dodavatelů strojního vybavení.

K provozu každého mlýna bylo nutné zajistit spoustu činností. Od hospodaření s vodou a regulace jejího přítoku, přes příjem obilí ke zpracování, úpravu před mletím, mletí, třídění, míchání, až po expedici. Samozřejmostí byla údržba mlýna strojní i stavební, péče o náhon, stavidla i odvod vody. Nezanedbatelnou součástí mlynářovy činnosti bylo vedení knihy zakázek, výkaznictví vůči vrchnosti, později vůči státu. Bylo třeba zpracovat hospodářské výsledky roku a stanovit další směr rozvoje mlýna. Na tyto činnosti zpravidla mlynář nemohl stačit sám, proto měl k dipozici zaměstnance. Nejdůležitější z nich byl stárek, vyučený mlynář s tovaryšskou zkouškou a praktickými zkušenostmi mládka. Zajišťoval mlynáři přejímku obilí od mlečů a po dohodě s mlynářem pak řídil vlastní mletí i výdej semletého díla. Pokud bylo hodně práce, byla mlýnská chasa doplněna o jednoho nebo více mládků, taktéž vyučených mlynářskému řemeslu, získávajících potřebné zkušenosti, aby se později stali buď stárkem nebo samostatným mlynářem. Pro zajištění kontinuity mlýnských pracovníků, mnozí mlynáři zabezpečovali i školení učňů, takže mezi chasou se objevuje prášek, který obvykle po tři roky vykonával na mlýně pomocné práce a přitom se připravoval na výuční zkoušky a na pozici mládka.

Kromě vlastní mlynářské provozovny – mlýnice, měl každý mlýn jakýsi technický přístavek, zvaný lednice nebo ledárna, což byl prostor nejblíže vodnímu kolu, sloužící k převodu vodní energie na mechanickou. Bylo tam hodně zima, díky blízkosti vody a vodní tříště od kola, proto byl užit uvedený název - led tam byl jen někdy v zimě.

Další důležitou součástí mlýnské stavby byla šalanda, místnost určená k ubytování chasy, zejmána mládků, prášků, někdy i stárka ( často však měl stárek svou vlastní místnost, občas i místnosti, kde bydlel i s rodinou). V šalandě musela být volná postel i pro případného krajánka, který se mohl kdykoliv ve mlýně objevit a mlynář se o něj musel postarat. Krajánek byl jakýsi mlynářský pocestný. Nejčastěji to byl vysloužilý člen mlynářského společenstva, který putoval od mlýna k mlýnu a přinášel nové zprávy z navštívených mlýnů. Chasa se na krajánky zpravidla těšila, protože to byla pro mlýn změna zaběhaného chodu, večerní posezení u piva s vyslechnutím mnoha zajímavých informací a popisu událostí jinde v kraji. Krajánek se mohl na mlýně zdržet jednu noc, ale také několik dní, kdy mohl podle svých sil ve mlýně pomoci. Mlynář pak byl povinen po předložení „knížky“ krajánkem, se o něj postarat po stránce stravy a ubytování.

Jiným mlynářským pocestným byl mlynářský tovaryš na zkušené, zvaný vandrovní tovaryš. Také on měl svoji „knížku“, do níž se zaznamenával pobyt na každém mlýně a výsledky jeho práce.

Důležitou členkou společnosti na většině mlýnů byla panímáma“, manželka mlynáře, která se těšila u chasy značnému respektu. Běžně se starala o chod hospodářství kolem mlýna, dobytek, drůbež, polnosti, k čemuž mívala i další pomocníky jako služky a kočí. Starala se i o stravu všech pracovníků mlýna. Mnohdy pomáhala i ve mlýně v oblasti příjmu a výdeje mletí a podle vzdělání i ve vedení účetních knih.

Nejdůležitější osobou mlýna byl samozřejmě mlynář, zvaný všemi uctivě „ pan otec“. Jeho slovo bylo vždy rozhodující pro stárka a chasu; ve vztahu k „panímámě“ síla slova záležela na vzájemné vazbě, dané často věnem, které panímáma do mlýna přinesla, jindy jen vzájemnou úctou lidí, kteří budují společné dílo.

Postavení mlynáře ve společnosti bylo v historii vždy o něco lepší, než ostatních pracujících lidí. V nejstarších dobách většina mlýnů i s pozemky patřila vrchnosti, ať už světské nebo církevní. Zatímco církev mlýn provozovala vlastními silami – příslušníky klášterů a řádů, vrchnost světská mlýny jen vlastnila a pronajímala je za úplatu. Ročně pevně stanovená částka byla splatná vždy k nějakému významnému dni ( příkl. na sv.Václava ). Do poplatků se započítala i mletí pro správce panství.

 

Celkový vzhled mlýna se měnil s dobou a její architekturou podle okamžitých potřeb buď přestavbami nebo po požárech kompletní novou stavbou. Požáry mlýnů byly velmi časté.

Součástí mlynářského povolání byla profese tesařsko-truhlářská, strojařská a k mlýnu vždy patřilo i zemědělské hospodářství – polnosti, lesy, dobytek, drůbež. Samotná mlynářská živnost by na uživení rodiny a všech nutných pomocníků ve většině malých a středních mlýnů nevydělala.

Okolní pozemky sloužily k zemědělskému využití a bylo cílem všech pokolení mlynářů skoupit ty nejbližší, na nichž bylo možno provozovat mlynářské i rolnické práce. Nejdůležitějším předpokladem provozování vodního mlýna, bylo tzv. vodní právo, což znamenalo možnost , odvést si část přírodního vodního toku na své pozemky, využívat jeho vodní sílu a posléze ji vrátit zpět do hlavního řečiště . Tato vodní síla, závislá zejména na vydatnosti toku a využitelném spádu, určovala limit výkonnosti mlýna a tím i jeho rentabilitu.

 

 

 NAVIGACE: Na stránku o společenském postavení mlynářů

                      Zpět na hlavní stránku          

Vyhledávání

Mlýnské stroje

Keltský a slovanský mlýnek

Keltský a slovanský mlýnek

Pracují na principu mlýnských kamenů. Dolní se nazýval "spodek nebo ležák", horní byl "běhoun".

Wanderbuch = vandrovní knížka

Wanderbuch = vandrovní knížka

Sloužila jako doklad vandrovním tovaryšům na zkušené. Mlynářští mistři - mlynáři - páni otcové se v ní vyjadřovali o délce a kvalitě praxe adepta mlynářství.  

Jenopárová mlýnská stolice

Jenopárová mlýnská stolice

Po roce 1870 se do mlynářtví začala prosazovat nová technologie. Zastaralé a neproduktivní složení s mlýnskými kameny bylo nahrazeno novým mletím mezi válci. tyto válce byly ocelové nebo porcelánové, podle toho, k jakému mletí byly určeny. Velmi postatně zvýšily produktivitu, takže se dalo...

Dvouválcová mlecí stolice a šrotovník

Dvouválcová mlecí stolice a šrotovník

Nejzákladnější vybavení mlýna.

Čtyřválcová stolice fy Kohout Praha

Čtyřválcová stolice fy Kohout Praha

Vyšší produktivity proti dvouválcové stolici dosahovaly stolice čtyřválcové různých výrobců. tato pochází od fy kohot Praha.

Čtyřválcová stolice fy Union

Čtyřválcová stolice fy Union

Firma Union produkovala v Českých Budějovicích

Čtyřválcová stolice fy Prokop

Čtyřválcová stolice fy Prokop

Firma "J.Prokopa synové" z Pardubic byla velmi uznávanou mezi mlynáři.

Fotografie mlýnských strojů pocházejí z knížky "Techno-mlynářský kurs" autora Antonína Lehovce, eminentního mlynáře a dílovedoucího, vydané v roce 1938 nákladem vlastním.

Náčrty historických mlýnských technik pocházejí z publikace "Mlynářství na strakonicku", vydané Museem stř.Pootaví v r. 1983